Төлемді бөліп төлеу шартымен жабдықты несиеге сатып алу-сату шарты

Талдықорған қ.
Бұдан әрі "Сатушы" деп аталатын "Қайнар-Медиа" ЖШС Жарғы негізінде әрекет ететін Директоры А. А. Нестеренко бір тараптан және бұдан әрі "Сатып алушы" деп аталатын, келесі тараптан, ал бірге "Тараптар" деп аталатындар, төмендегілер туралы осы шартты жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Сатушы шартта белгіленген мерзімде жабдықты Сатып алушының меншігіне беруге міндеттенеді, ал Сатып алушы осы жабдықты қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.
1.2. Жабдықтың атауы Шартқа қосымшада көрсетілген
1.3. Сатушы Тараптар осы шартқа қол қойған күнге жабдықтың Сатушыға меншік құқығымен тиесілі екендігіне, кепіл нысанасы болып табылмайтындығына, үшінші тұлғалардың өзге де құқықтарымен және талаптарымен ауыртпалық салынбағанына, дауланбайтынына және тыйым салынбағанына кепілдік береді.

2. Жабдықтың сапасы және қаптамасы

2.1. Жабдықтың сапасы Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттар мен техникалық шарттарға толық сәйкес келеді.
2.2. Сапасы тиісті түрде емес жабдықтар берілген Сатып алушы Сатушыдан:
- ақылға қонымды мерзімде жабдықтың кемшіліктерін өтеусіз жоюды талап етуге құқылы.
2.3. Жабдықтың сапасына қойылатын талаптар елеулі бұзылған жағдайда (белгілі бір уақыт пен қаражат жұмсалатын жойылмаған кемшіліктер, ақаулар немесе жиі-жиі қайталанатын кемшіліктер және оларды жойғаннан кейін де шыға баратін кемшіліктер және осыған ұқсаса басқа да ақаулар анықталған жағдайда) Сатып алушы тиісті емес сападағы жабдықты осы шарттың талаптарына сәйкес келетін жабдықпен ауыстыруды талап етуге құқылы.
2.4. Сатушы Сатып алушыға қаптамадағы жабдықты беруге міндетті.
2.5. Жабдық мұндай жабдық үшін әдеттегі тәсілмен қаптауға, ал мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда - сақтау мен тасымалдаудың әдеттегі жағдайларында осындай жабдықтың сақталуын қамтамасыз ететін тәсілмен қаптауға тиіс.

3. Жабдықты беру тәртібі, мерзімдері және шарттары

3.1. Сатушы жабдықты Сатып алушыға жабдықтың орналасқан жерінде ұсыну арқылы оны Сатып алушыға береді.
Жабдықтың орналасқан жері Талдықорған қ., Жастар ш/а, 42 мекенжайында орналасқан сатушының қоймасы болып табылады.
3.2. Жабдық Сатып алушыға осы шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірілмей берілуі тиіс.
3.3. Сатушының жабдықты Сатып алушыға беру міндеті жабдықты Сатып алушының иелік етуіне беру кезінде орындалған болып саналады.
3.4. Жабдықты алған кезде Сатып алушы оны алған жерінде тексеруі тиіс, оның ішінде Сатып алушы жабдықтың осы шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруі, сондай-ақ жабдықтың санын, сапасын, ассортименті мен қаптамасын тексеруі тиіс. Жабдықтың кемшіліктері, осы шарттың талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде Сатып алушы бұл туралы Сатушыға дереу хабарлайды.
3.5. Жабдыққа меншік құқығы, жабдықтың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану тәуекелдері Сатып алушы сатып алынған жабдыққа шағымдарының жоқтығын растайтын қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған кезде Сатып алушыға өтеді.

4. Шарт тараптарының құқықтары мен міндеттері

4.1. Сатушының міндеттері:
4.1.1. Сатып алушыға пайдалануға жарамды тиісті сападағы жабдықты осы шартта белгіленген мерзімдерде және тәртіппен беру.
4.1.2. Сатып алушыға жабдықты келісілген мөлшерде, ассортиментте, жиынтықта беру.
4.2. Сатушының құқықтары:
4.2.1. Сатып алушыдан жабдық үшін уақытылы және толық ақы төлеуін талап ету.
4.3. Сатып алушының міндеттері:
4.3.1. Жабдықты осы шартта көзделген мерзімдерде және шарттармен қабылдау және ақы төлеу.
4.3.2. Жабдықты қабылдау кезінде оның санын, сапасын, ассортиментін және жиынтығын тексеруді жүзеге асыру.
4.4. Сатып алушының құқықтары:
4.4.1. Жабдықты осы шартта белгіленген мерзімде беруді талап ету.

5. Шарттың бағасы және есеп айырысу тәртібі

5.1. Жабдықтың құны Шартқа қосымшада көрсетілген
5.2. Жабдыққа төленетін ақы бөліп төлеу арқылы жүргізіледі.
5.3. Шартты жасасу сәтінде Сатып алушы жабдық құнының 10%-ы мөлшерінде алдын ала төлем жасайды. Сатып алушы қалған құнын акт бойынша жабдықты алған сәттен бастап 11 ай ішінде төлейді.
5.4. Төлемдер әр айдың 5-күнінен кешіктірмей жабдық құнының 10%-ына мөлшерде тең бөліктермен жүргізіледі.
5.5. Төлемді Сатып алушы өз таңдауы бойынша қолма-қол ақшамен, төлем карталарын немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға мүмкіндік беретін басқа құралдарды пайдалана отырып жүргізеді.

6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
6.2. Жабдықтың ақысын төлеу мерзімін бұзғаны үшін Сатып алушы Сатушыға мерзімі өткен әрбір күн үшін берешек сомасының 0,1%-ы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
6.3. Егер Сатып алушы берілген жабдық үшін шартта белгіленген мерзімде ақысын төлеу жөніндегі міндетін орындамаған жағдайда, мерзімі өткен сомаға Азаматтық кодекстің 353-бабына сәйкес шарт бойынша жабдықтың ақысы төленуге тиіс болған күннен бастап Сатып алушы жабдыққа ақы төлеген күнге дейін пайыздар төленуге тиіс.
6.5. Егер Сатып алушы шартта белгіленген мерзімде кезекті төлем жүргізбесе, Сатушы берешек сомасын және Шартта көзделген тұрақсыздық айыбын өндіріп алу үшін сотқа жүгінеді.

7. Дауларды шешу тәртібі

7.1. Осы шартты орындау барысында туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер мүмкіндігінше Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.
7.2. Егер Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда, даулар Сатушының орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.

8. Қорытынды ережелер

8.1. Осы шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан заңды күші бірдей екі данада жасалды.
8.2. Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар осы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.
8.3. Барлық өзгерістер мен толықтырулар осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тараптардың жазбаша нысандағы қосымша келісімдерімен ресімделеді.
8.4. Шарт осы шарттың Тараптары үшін азаматтық-құқықтық салдарларды байланыстыратын өтініштер, ескертпелер, хабарламалар, талаптар немесе өзге де заңды маңызы бар хабарламалар Тарапқа немесе оның өкіліне тиісті хабарлама жеткізілген сәттен бастап осы тұлға үшін осындай салдарға әкеп соғады.
Заңды маңызы бар хабарламалар келесі тәсілдердің бірімен берілуге тиіс: [Тараптың осы шартта көрсетілген мекенжайы бойынша пошта байланысы, телефон нөмірі бойынша электрондық байланыс хабарламасын (ватсап) мекенжайы бойынша жіберу. Хабарлама жіберілген Тарапқа келіп түскен жағдайларда да жеткізілді деп есептеледі.
8.5. Осы шартта көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.